Cimalgex 80mg,Цималгекс,16 tabl.

Cimalgex 80mg,Цималгекс,16 tabl.
Модел: 43181
Наличност: В наличност
69.90 лв

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ :

  • Cimalgex 8 mg таблетки за дъвчене за кучета
  • Cimalgex 30 mg таблетки за дъвчене за кучета
  • Cimalgex 80 mg таблетки за дъвчене за кучета

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ: Всяка таблетка съдържа: Активна субстанция: Cimalgex 8 mg cimicoxib 8 mg Cimalgex 30 mg cimicoxib 30 mg Cimalgex 80 mg cimicoxib 80 mg За пълен списък на помощните вещества, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА: Таблетки за дъвчене. Продълговати, бели до бледокафяви таблетки за дъвчене с делителна линия на двете страни. Таблетките може да се делят на еднакви половини.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП - Кучета

4.2 Терапевтични показания за отделните видове животни За третиране на болка и възпаление, асоциирани с остеоартрит, както и за управление на периоперативна болка, поради ортопедична или мекотъканна хирургия, при кучета.

4.3 Противопоказания Да не се използва при кучета на възраст под 10 седмици. Да не се използва при кучета страдащи от стомашно-чревни смущения или при кучета с хеморагични проблеми. Да не се използва в комбинация с кортикостероиди или други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). Да не се използва при свръхчувствителност към цимикоксиб или към някое от помощните вещества на продукта. Да не се използва при разгонени и с предстоящо заплождане, бременни или кърмещи животни.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП Няма.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта .Доколкото безопасността на продукта не е демонстрирана адекватно при млади животни, се препоръчва грижливо наблюдение при третирането на млади кучета на възраст под 6 месеца. Употребата при животни, страдащи от нарушена сърдечна, бъбречна или чернодробна функция може да носи допълнителен риск. Ако подобна употреба не може да бъде избегната, се препоръчва внимателно ветеринарно наблюдение. Следва да се избягва употребата на продукта при обезводнени, хиповолемични или хипотензивни животни, тъй като може да бъде повишен рискът от бъбречна токсичност. Използвайте продукта под стриктно ветеринарно наблюдение при риск от стомашно-чревни улцерации или ако животното вече е демонстрирало непоносимост към НСПВС. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните Цимикоксибът може да причини кожна чувствителност. Измивайте ръцете си след употребата му. В случай на случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба и етикета на продукта. Хора с установена свръхчувствителност към цимикоксиб трябва да.

4.6 Странични реакции (честота и важност) Леки и преходни стомашно-чревни смущения (повръщане и/или диария) са често наблюдавани. В редки случаи са отбелязвани сериозни стомашно-чревни смущения като кръвоизливи или улцерации. Рядко са наблюдавани и други странични реакции като анорексия или летаргия. В много редки случаи е отбелязано повишаване на бъбречните биохимични параметри. Както и при всяка дълга по време употреба на НСПВС, трябва да се следи бъбречната функция. Ако някоя от наблюдаваните странични реакции продължава след прекратяване на третирането, трябва да бъде потърсен съвет от ветеринарен лекар. При странични реакции като продължително повръщане, повтаряща се диария, появяваща се кръв в изпражненията, внезапна загуба на тегло, анорексия, летаргия или влошаване на бъбречните или чернодробните биохимични показатели, следва да се прекрати употребата на продукта и следва да се назначи подходящ мониторинг и/или третиране.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене Да не се използва при разгонени и с предстоящо заплождане, бременни или кърмещи кучки. Въпреки че няма налични данни за кучета, опитите с лабораторни животни са показали ефект върху оплодителната им способност и развитието на фетусите.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Цималгекс не следва да бъде употребяван в комбинация с кортикостероиди или други НСПВС. Предхождащата употреба на други противовъзпалително субстанции може да доведе до допълнителни или по-силно изразени странични реакции и съответно следва да се спазва определен свободен от третиране с такива противовъзпалителни средства период преди да се пристъпи към употребата на Цималгекс. Продължителността на този свободен от третиране период следва да се определи след отчитане на фармакокинетичните свойства на предхождащо използвания ветеринарномедицински продукт. 3

4.9 Доза и начин на приложение Орална употреба. Цималгекс таблетки може да се прилага с или без храна. Таблетките са овкусени и опитите (при здрави кучета от породата бигъл) показват, че повечето кучета ги приемат доброволно. Препоръчаната доза на цимикоксиб е 2 мг на килограм телесно тегло веднъж дневно,

Продължителност на третирането:За контрол на пери-оперативната болка при ортопедични или мекотъканни операции: една доза 2 часа преди операцията, следвано от 3-7 дни третиране, според преценката на лекуващия ветеринарен лекар.  Облекчаване на болката и възпалението асоциирани с остеоартрит: 6 месеца. При по- продължително третиране е необходим регулярен мониторинг от ветеринарен лекар.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо В проведен опит за предозиране кучета са третирани с 3 пъти (5.8 до 11.8 мг/кг телесно тегло) и 5 пъти (9.7 до 19.5 мг/кг телесно тегло) препоръчителната доза за период от 6 месеца. Наблюдавани са дозозависими гастро-интестинални смущения, които са засегнали всички кучета от групата с по-високо предозиране. Подобни, свързани с дозата, промени в хематологичните показатели и показателите на белите кръвни телца, също са наблюдавани. Както при всяко НСПС, предозирането може да причини гастро-интестинална, бъбречна или чернодробна токсичност при чувствителни или рискови кучета. Няма специфичен антидот за този продукт. Препоръчва се симптоматична укрепваща терапия, изразяваща се в приложението на протектиращи стомашно-чревния тракт агенти и инфузията на изотонични салинни средства.

4.11 Карентен срок (карентни срокове) Не се изисква.

4 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ Фармакотерапевтична група: нестероидни противовъзпалителни средства, Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код (ATCvet code): QM01AH93 5.1 Фармакодинамични свойства Цимикоксиб е нестероидно противовъзпалително средство, принадлежащо към групата на кокцибите и въздействащо чрез селективна инхибиция на ензима циклооксигеназа 2. Циклооксигеназният ензим (COX) е представен от две изоформи. COX-1 обикновено е конститутивен ензим представен в тъкани, синтезиращи продукти, отговорни за нормални физиологични функции (например в гастро-интестиналния тракт и бъбреците). COX-2 от своя страна се синтезира от макрофагите и клетките на възпалението след стимулация от цитокини и други медиатори на възпалението. COX-2 е включен в производството на медиатори, вкл. PGE2, които индуцират болка, ексудация, възпаление и висока температура. В in vivo възпалителен остър болеви модел е демонстрирано, че симулирания ефект на цимикоксиб трае приблизително 10-14 часа. 5.2 Фармакокинетични особености След орален прием при кучета на препоръчаната доза от 2 мг/кг без храна, цимикоксиб бързо се абсорбира и времето за максимална концентрация (Tmax) е 2.25 (± 1.24) часа. Пиковата концентрация (Cmax) е 0.3918 (± 0.09021) µg/ml, AUC е 1.676 (± 0.4735) µg.hr/ml, и оралната бионаличност е 44.53 (± 10.26) процент. Оралното приложение на цимикоксиб с храна не повлиява съществено бионаличността но чувствително понижава наблюдаваното Tmax. Метаболизмът на цимикоксиб е екстензивен. Основният метаболит, деметилиран цимикоксиб, се елиминира основно с фекалиите по жлъчен път и, в по-малко количество, с урината. Другият метаболит, глюкорониран конюгат на деметилирания коксиб, се елиминира с урината. Елиминационният полу-живот (t1/2) е 1.38 (± 0.24) часа. Метаболизиращите ензими не са напълно проучени и по-бавен метаболизъм е наблюдаван при някои индивиди.