Simparica 20 mg дъвчащи таблетки за кучета >5–10 kg,3 бр.

Simparica 20 mg дъвчащи таблетки за кучета >5–10 kg,3 бр.
Модел: 78450
Наличност: В наличност
62.40 лв

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Simparica 5 mg дъвчащи таблетки за кучета 1.3–2.5 kg

Simparica 10 mg дъвчащи таблетки за кучета >2.5–5 kg

Simparica 20 mg дъвчащи таблетки за кучета >5–10 kg

Simparica 40 mg дъвчащи таблетки за кучета >10–20 kg

Simparica 80 mg дъвчащи таблетки за кучета >20–40 kg

Simparica 120 mg дъвчащи таблетки за кучета >40–60 kg 2.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Дъвчащи таблетки. Кафяво оцветени, на петна, дъвчащи таблетки, с квадратна форма и заоблени краища. Щампованата цифра от едната страна се отнася за концентрацията (mg) в таблетката: “5”, “10”,”20”, “40”, “80” или “120”. 

Видове животни, за които е предназначен ВМП Кучета.

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

  • За лечение на опаразитяване с кърлежи (Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus и Rhipicephalus sanguineus). Ветеринарномедицинският продукт има незабавен ефект и продължителна способност да убива кърлежите за период от поне 5 седмици.
  • За лечение на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis). Ветеринарномедицинският продукт има незабавен ефект и продължителна способност да убива бълхите при ново опаразитяване за период от поне 5 седмици.
  • Ветеринарномедицинският продукт може да се използва като част от лечебната стратегия при Алергичен дерматит, предизвикан от бълхи (Flea Allergy Dermatitis-FAD).
  • За лечение на саркоптесова краста (Sarcoptes scabiei). Кърлежите и бълхите трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат да се хранят, за да бъдат изложени на ефекта на активната субстанция.

Противопоказания Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите.

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП Паразитите трябва да започнат да се хранят от гостоприемника, за да бъдат изложени на действието на sarolaner, поради това предаването на векторни заболявания не може да се изключи.

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Поради липса на данни, лечението на кученца на възраст под 8 седмици или с тегло под 1,3 kg трябва да се основава на оценка на съотношението полза/риск от отговорния ветеринарен лекар. След употреба незабавно приберете блистера в картонената кутия и съхранявайте картонената кутия далеч от погледа и на недостъпни за деца места. При случайно поглъщане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.  

Неблагоприятни реакции (честота и важност) Не са наблюдавани.

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност, лактация или при животни, предназначени за разплод. От лабораторните изследвания при плъхове и зайци няма данни, които да потвърждават наличие на тератогенни свойства. Да се прилага само въз основа на оценка на съотношението полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Не са известни. При полеви клинични проучвания не са наблюдавани взаимодействия между Simparica, дъвчащи таблетки за кучета и други рутинно използвани продукти. 3 При лабораторни изследвания за безопасност не са наблюдавани взаимодействия, когато sarolaner е прилаган едновременно с milbemycin oxime, moxidectin и pyrantel pamoate (По време на тези проучвания не е изследвана ефикасността). Sarolaner във висока степен се свързва с плазмените протеини, като по този начин се конкурира с други продукти, които силно се свързват с плазмените протеини, като нестероидни противовъзпалителни средства (NSAIDs) и кумариновия дериват warfarin.

Доза и начин на приложение За перорално приложение. Таблетките могат да се прилагат с или без храна. Този ветеринарномедицински продукт следва да се прилага в доза 2–4 mg/kg т.м. в съответствие с таблицата по-долу:

Телесна маса (kg) Концентрация в таблетката (mg sarolaner) Брой таблетки, които се прилагат 1.3–2.5 5 Една >2.5–5 10 Една >5–10 20 Една >10–20 40 Една >20 –40 80 Една >40–60 120 Една >60 Подходяща комбинация от таблетки Използвайте подходяща комбинация от наличните концентрации, за да приложите препоръчаната доза 2–4 mg/kg т.м. Таблетките Simparica са дъвчащи и овкусени и с готовност се изяждат от кучето, когато се предлагат от стопанина. Ако таблетките не се приемат доброволно от кучето, те могат да се дадат с храна или директно в устата. Не разделяйте таблетките на части.

Лечебна схема:

За оптимален контрол на опаразитяването с бълхи и кърлежи, ветеринарномедицинският продукт да се прилага на месечни интервали, като третирането следва да продължи по време на сезонното разпространени на бълхите и кърлежите, в съответствие локалната епидемиологична обстановка.

За лечение на саркоптоза (причинена от Sarcoptes scabiei var. canis) единична доза трябва да се прилага на месечни интервали за 2 последователни месеца.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо В рамките на изследване за безопасност, ветеринарномедицинският продукт е прилаган перорално на 8 седмични кученца порода Бигъл в доза от 0, 1, 3 и 5 пъти надвишаваща максимално препоръчаната доза от 4 mg/kg т.м., по 10 дози с интервал от 28 дни. Не са наблюдавани неблагоприятни реакции при прилагане на максималната препоръчана доза от 4 mg/kg. В групите на предозираните животни, преходни и самоограничаващи се неврологични признаци са наблюдавани при някои животни: умерено изразен тремор при трикратно предозиране и конвулсии при петкратно предозиране с максималната доза. Всички животни са се възстановили без лечение. Sarolaner добре се приема от кучета от порода Коли с дефицит на MDR1 -/- (multidrugresistance-protein ), след еднократно перорално прилагане в дози, 5 пъти надвишаваща 4 препоръчаната. Не са наблюдавани клинични признаци, които могат да се дължат на третирането. 

При бълхи първите резултати се наблюдават 8 часа след прикрепването им и в продължение на 28 дневния период след прилагането на продукта.

При кърлежи (I. ricinus) първите резултати са 12 часа след прикрепването им и в продължение на 28 дневния период след прилагането на продукта. Кърлежите по животното преди прилагането на продукта се унищожават в рамките на 24 часа. Ветеринарномедицинският продукт убива новоизлюпените бълхи върху кучето преди те да снесат яйца, като по този начин предпазва околната среда от опаразитяване с бълхи, в зоните, до които кучето има достъп. 5.2 Фармакокинетични особености Бионаличността на sarolaner след орално приложение е висока при >85%. Sarolaner е дозопропорционален при кучета от порода Бигъл, когато е приложен в определената доза от 2– 4 mg/kg, до 20 mg/kg. Състоянието на кучетата не влияе на степента на абсорбцията. За sarolaner е определен нисък клиърънс (0.12 ml/min/kg) и среден обем на разпределение (2.81 l/kg). Полуживотът му е сравним за интравенозен и перорален начин на приложение, респективно на 11 и 12 ден. Свързването с плазмени протеини е определено in vitro и е изчислено на ≥99.9%. При изследване на разпределението на sarolaner е установено, че 14C-sarolaner-свързаните остатъчни количества са широко разпространени в тъканите. Изчерпването му от тъканите е в съответствие с плазмения му полуживот. 5 Основният метод на елиминиране е чрез билиарна екскреция на изходната молекула, чрез изхвърляне с фекалиите.